Therapievormen

Therapie-instellingen

A. Reguliere therapieën
Een belangrijk kenmerk van de reguliere therapieën is dat er eerst diagnostisch onderzoek wordt gedaan. Op basis daarvan wordt een individueel therapieplan opgesteld en wordt de therapie gestart. Reguliere therapeuten hebben de brede paramedische HBO-opleiding tot logopedist gevolgd, of een universitaire opleiding Psychologie, die goedgekeurd is door de beroepsvereniging NVLF (logopedie) of NIP (psychologie). Bij de diagnostiek worden door de therapeut ook de overige respectievelijk logopedische of psychologische stoornissen, die een raakvlak met stotteren kunnen hebben, vastgesteld. In de therapiefase kunnen deze overige stoornissen eventueel ook worden behandeld. Er is dus sprake van een integrale benadering.

 De gespecialiseerde reguliere stottertherapeuten hebben na hun opleiding tot logopedist of psycholoog een opleiding tot stottertherapeut gevolgd die is goedgekeurd door de NVST (Nederlandse Vereniging voor StotterTherapie). 
De behandeling is gebaseerd op wetenschappelijke basis, zoals beschreven in de richtlijn Stotteren.
Voor deze vorm van therapie kunt u terecht bij:


Logopedist

Logopedisten zijn opgeleid om een breed scala van klachten rond de mondelinge communicatie te diagnosticeren en behandelen. Iedere logopedist heeft geleerd om stotteren te onderzoeken en bij stotteren een eenvoudige behandeling te geven. Bij meer complexe stotterproblematiek kan doorverwijzing naar een stottertherapeut zinvol zijn. Er zijn overigens ook logopedisten die zich extra hebben geschoold in stotteren, zonder dat zij stottertherapeut zijn. U vindt deze bijgeschoolde logopedisten naast de stottertherapeuten onder ‘Zoek een therapeut’.

Stottertherapeut

Stottertherapeuten zijn meestal logopedisten, soms psychologen of orthopedagogen, die zich hebben gespecialiseerd in therapie en/of onderzoek naar stotteren. Zij werken binnen een eigen praktijk, stottercentrum of universitair centrum. Naast hun reguliere opleiding hebben zij een vervolgtraject doorlopen waarin zij zich hebben verdiept in de complexiteit van het stotteren en andere vloeiendheidsproblemen. Stottertherapeuten die lid zijn van de NVST nemen deel aan intervisiebijeenkomsten en zijn verplicht zich te blijven scholen, om zo de ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden en te voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld door de overheid. De meeste stottertherapeuten werken als zelfstandige in een praktijk. U vindt deze therapeuten per provincie onder ‘zoek een therapeut’. Voor meer informatie over de NVST: zie http://www.nedverstottertherapie.nlRegionaal stottercentrum

In een Stottercentrum werken logopedisten/stottertherapeuten samen om zo een hoge kwaliteit van hulpverlening te waarborgen. Een centrum kan verschillende locaties hebben. De VSN De Vereniging Stottercentra Nederland (VSN) is een actief samenwerkingsverband tussen diverse stottercentra in Nederland. Deze expertisecentra op het gebied van stotteren en stottertherapie streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit en het up to date en vernieuwend zijn. Zij werken vanuit een positieve visie op de totale mens. Naast uitgebreide diagnostiek wordt in de stottercentra individuele en groepstherapie gegeven. Er wordt maatwerk geleverd aan elke cliënt. De logopedist/stottertherapeuten die werkzaam zijn binnen de VSN zijn betrokken bij gezamenlijke projecten, (wetenschappelijk) onderzoek, het geven van voorlichting, second opinion, onderwijs en coaching. Naast de stottercentra van de VSN zijn er ook stottercentra in Zeeland.

Universitair stottercentrum

Het Universitair Medisch Centrum Rotterdam (ErasmusMC) is het enige landelijke centrum dat zich op universitair niveau bezig houdt met stotteren. Men kan hier terecht voor uitgebreide diagnostiek, second opinion en behandeling van stotterproblemen bij alle leeftijden. De stotterspecialisten (linguïst-logopedist-stottertherapeut, logopediststottertherapeut en psycholoog) werken in multidisciplinair verband. Naast onderzoek en diagnostiek verzorgt het ErasmusMC zelf ook individuele en groepstherapie. Onder 'Zoek een therapeut' vindt u nadere gegevens over dit centrum.

Logopedisten en logopedist/stottertherapeuten moeten voldoen aan "Het Kwaliteitsregister Paramedici", waarin  kwaliteitseisen worden gesteld aan werkervaring en deskundigheidsbevordering. 

Logopedie valt onder de basisverzekering en is tot 18 jaar volledig vergoed, vanaf 18 jaar na voldoen van het eigen risico. Stottertherapie bij een logopedist-stottertherapeut valt onder logopedie en wordt dus ook vergoed.
Als uw logopedist geen contract heeft getekend met uw verzekeraar, geldt mogelijk een eigen bijdrage per sessie. U kunt dit navragen bij uw logopedist en/of verzekeraar.

 B. Niet-reguliere stotterprogramma's
Niet-reguliere stotterprogramma's hebben qua opleiding een diverse achtergrond. Sommige therapieën zijn ontwikkeld door mensen die zelf ervaring hebben met stotteren en die hun persoonlijke oplossingen een plaats geven in de behandelmethode. De therapie is veelal gebaseerd op een specifieke visie of aanname over stotterend spreken en de therapie is daardoor vaak gebaseerd op een programma dat in grote lijnen hetzelfde is voor alle groepen cliënten. Niet-reguliere stotterprogramma's hoeven niet te voldoen aan specifieke kwaliteitseisen met betrekking tot de gevolgde methodiek. In veel gevallen wordt de niet-reguliere therapie deels of geheel door zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullende pakket. 

Voorbeelden van niet-reguliere stotterprogramma's zijn:
-De Boma-methode van instituut De Pauw
-De Hausdörfer methode
-De Del Ferro-methode
-McGuire Programma
-De Vredebergstichting

Therapievormen voor volwassenen

Individuele therapie 
Hiervoor kunt u terecht bij een logopedist/stottertherapeut en bij een aantal logopedisten met ervaring met stotteren.

Groepstherapie
Hiervoor kunt u terecht bij de meeste logopedist/stottertherapeuten en niet-reguliere stotterprogramma's (zie therapie-instelllingen).

Combinatie van individuele en groepstherapie
Dit wordt vooral verzorgd door logopedist/stottertherapeuten. Ook is er een mogelijkheid om een combinatie van individuele therapie en intensieve groepstherapie te volgen, het zogenaamde IZS-traject, welke wordt verzorgd door de VSN

Zie de rubriek 'Zoek een therapeut'.

Zelfhulp

Zelfhulpgroepen vallen deels onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Stottervereniging Demosthenes. De vereniging ziet deze oefengroepen als een vorm van lotgenotencontact. Naast de groepen die aangesloten zijn bij Demosthenes zijn er ook zelfhulpgroepen die door de diverse therapieën worden aangeboden.

De term ‘zelfhulpgroep’ klinkt in eerste instantie wellicht wat zwaar, maar het is enkel een vorm van nazorg. Er zijn verschillende zelfhulpgroepen, verspreid over het hele land. Door deze groepen worden avonden georganiseerd, meestal eens per 2 of 3 weken, waarbij zowel stotterende mensen als andere geïnteresseerden welkom zijn.

Grofweg zijn de doelstellingen van een zelfhulpgroep te verdelen in:
- het in stand houden van de vaardigheden uit een (eventueel) gevolgde therapie
- het delen van ervaringen

Het delen van ervaringen wordt door veel mensen als zeer nuttig beschouwd. Veel stotterende mensen hebben in hun directe omgeving niemand om stotterervaringen mee te delen, dus binnen een zelfhulpgroep kunnen er heel wat  goede gesprekken op gang komen over specifieke vragen of problemen.

Tijdens deze bijeenkomsten kunnen spreektechnieken worden geoefend, maar ook alledaagse dingen als telefoneren of boodschappen doen. Ook moeilijke situaties als sollicitatiegesprekken kunnen aan bod komen, als men daar behoefte aan heeft.

Sommige groepen zijn gebaseerd op één specifieke therapie, sommige accepteren alle vormen van therapie. Klik hier voor informatie over de locatie van de diverse zelfhulpgroepen. 

U kunt zelf contact opnemen met de contactpersoon van de groep in uw regio als u een bijeenkomst wilt bijwonen.

Sponsors & Partners

Nederlandse Federatie Stotteren

Postbus 80
3860 AB Nijkerk
Tel. 030 - 233 33 36
Beltijden: 09:00 - 17:00

Agenda

Geen evenementen
site by AllinOneSoftware.com